Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Управляващият орган на ОПНОИР публикува списък на предложени за финансиране проектни предложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, както и списък на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по процедурата.

Списъците са публикувани на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg, в раздел „Процедури", рубрика „Процедури с изтекъл срок за кандидатстване“, под-рубрика „Процедури в процес на оценка“, както  и в ИСУН 2020 - http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ProcedureId=A%2BSRPWiJHSY%3D&ResultType=phfMlnJlBIo%3D&ShowRes=True.

В съответствие с чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, кандидатите от списъка на предложените за финансиране проектни предложения ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Съгласно чл. 38, т. 1 от ЗУСЕСИФ, в 10-дневен срок от одобряването на оценителния доклад, Ръководителят на Управляващия орган издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно предложение, включено в списъка по чл. 35, т. 3 (списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им) от ЗУСЕСИФ.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.