Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Увеличен е бюджетът и е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Ограмотяване на възрастни-2“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОПНОИР) е увеличен бюджетът на процедура BG05M2ОP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ и е удължен срокът за кандидатстване по процедурата.

След проверка от страна на УО за наличния свободен ресурс в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР с оглед постигане на заложените индикатори и крайните цели, и финансиране на максимален брой качествени проекти, бюджетът на процедура BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2“ е увеличен на 15 662 042,93 лв.

Новият краен срок за подаване на проектни предложения, подписани с квалифициран електронен подпис чрез ИСУН 2020, е 20 април 2021 г.,17:30 часа.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://opnoir.bghttps://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.