Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведен е информационен ден по процедура „Ограмотяване на възрастни - 2“

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) на 20.01.2021 г. проведе информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom. Фокусът на срещата бе насочен върху подготовката на проектни предложения по конкретната процедура и нейната специфика. Бяха представени условията и изискванията, на които трябва да отговарят проектните предложения, кандидатите и съответните партньори по проектите, както и допустимите дейности, целева група, индикаторите за изпълнение и за резултат, допустимите разходи и режимите на държавни помощи, срок за кандидатстване и др. Над 190 лица взеха участие в срещата.

Основната цел на процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“ е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Бюджетът на процедурата възлиза на 15 млн. лв., които са осигурени по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ (http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363), както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.

Обръщаме внимание, че крайният срок за кандидатстване е 31.03.2021 г., 17:30 часа.  В тази връзка, УО на ОПНОИР препоръчва на потенциалните кандидати да предвидят достатъчно технологично време за попълването и проверката на Формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 като не разчитат на последния ден от срока за кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.