Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изменени насоки за кандидатстване по интегрирана процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и във връзка с чл. 5 от ПМС № 162/05.07.2016 г. са изменени насоките за кандидатстване по интегрирана процедура между Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (водеща програма) BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2. С изменените Условия за кандидатстване крайният срок за кандидатстване се удължава до 30 юни 2021 г., като продължителността на проектните предложения е до 30 юни 2023 г.

Изменените Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение са налични на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure, www.opnoir.bg, www.esf.bg.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.