Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Увеличен е бюджетът и е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Модернизация на висшите училища“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 (ОПНОИР) е увеличен бюджетът на процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ и е удължен срокът за кандидатстване по процедурата.

Във връзка с Решение № 104/20.02.2020 г. на Министерския съвет е предоставена възможност на УО да сключва административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 7 % над определения бюджет по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР. След извършен анализ на УО за наличния свободен ресурс до определения размер за наддоговаряне в рамките на Приоритетна ос 2 на ОПНОИР, както и с оглед големия брой индикатори, присъединени към процедурата и тяхната значимост за постигане целите на програмата, с цел финансирането на максимален брой качествени проектни предложения, бюджетът по процедурата е увеличен на 52 900 000 лв.  

Новият краен срок за подаване на проектни предложения, подписани с квалифициран електронен подпис през системата ИСУН 2020, е 17.30 часа на 14.12.2020 г.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://opnoir.bghttps://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.