Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведен втори информационен ден по процедура „Модернизация на висшите училища“

На 04.11.2020 г. Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) проведе втори информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom. Фокусът на срещата бе насочен върху често допусканите грешки в процеса на попълване и окомплектоване на проектни предложения и бяха представени по-важните въпроси, зададени по Условията за кандидатстване по процедурата. Над 80 участници се включиха в срещата.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ (http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363), както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opsig/node/5467.

Обръщаме внимание, че крайният срок за кандидатстване е 23.11.2020 г. В тази връзка, УО на ОПНОИР препоръчва на потенциалните кандидати да започнат по-рано попълването на Формуляра за кандидатстване в ИСУН2020, няколко дни преди крайния срок за кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.