Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Управляващият орган на ОПНОИР публикува списък на предложени за финансиране проектни предложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

Списъкът е публикуван на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg, в раздел „Процедури", рубрика „Процедури с изтекъл срок за кандидатстване“, под-рубрика „Процедури в процес на оценка“, както  и в ИСУН 2020 - http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ProcedureId=p0AkerSx8TA%3D&ResultType=phfMlnJlBIo%3D&ShowRes=True  .

В съответствие с чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, кандидатите ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.