Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Подготовка на проекти по процедура „Модернизация на висшите училища“

В продължение на проведения на 16 септември 2020 г. информационен ден по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ и обсъдените въпроси, свързани с условията за кандидатстване по процедурата, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР) обръща внимание на потенциалните кандидати, че проектните предложения следва да се основават на обосновка на конкретни нужди на кандидата и партньорите. В тази връзка УО счита, че именно кандидатите (висши училища) и партньорите (висши училища, научни организации) по настоящата процедура биха могли най-коректно да оценят собствените си нужди и да обосноват необходимостта от изпълнението на конкретни дейности, които да бъдат включени в проектно предложение, вкл. да определят и конкретния обхват на тези дейности. Ползването на външна услуга за подготовката на проектни предложения по процедурата не би имала добавена стойност за кандидата и партньорите, което се подкрепя и от факта, че разходи за консултантски услуги не са допустими за финансиране по процедура „Модернизация на висшите училища“. УО на ОПНОИР счита, че висшите училища и научните организации разполагат с необходимия капацитет и в тази връзка насърчава потенциалните кандидати и партньори сами да подготвят проектните си предложения, като по никакъв начин не препоръчва използването на услугите на консултантски фирми при подготовката на проектните предложения.

Напомняме, че потенциалните кандидати и партньори по процедурата могат да искат разяснения по отношение на условията за кандидатстване само в писмена форма. Въпросите по процедурата могат да се задават единствено на електронната поща на УО: infosf@mon.bg, в срок до 2 ноември 2020 г. Публикуваните разяснения по получените въпроси представляват официалното становище на УО и следва да се прилагат от всички потенциални кандидати/партньори.

В заключение, използваме случая да информираме потенциалните кандидати и партньори по процедура „Модернизация на висшите училища“, че УО планира да проведе още един информационен ден по процедурата, в рамките на който да бъдат обсъдени получените въпроси и дадените по тях разяснения. Допълнителна информация за представящия информационен ден ще бъде публикувана на интернет страницата на програмата.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.