Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведен e информационен ден по процедура „Модернизация на висшите училища“

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) проведе на 16.09.2020 г. разяснителна кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom. Бяха представени условията и изискванията, на които трябва да отговарят проектните предложения и кандидатите и съответните партньори по проектите, както и допустимите дейности, индикаторите за изпълнение и за резултат, допустимите разходи и режимите на държавни помощи, сроковете за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения. Над 130 участници се включиха в срещата.

Основната цел на процедура „Модернизация на висшите училища“ е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Бюджетът от 50 млн. лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,30 часа на 23.11.2020 г.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ (http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363), както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/5467.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.