Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Информационен ден по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Допустими кандидати по цитираната процедура са висши училища, а допустими партньори са висши училища, научни организации и национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите.

В рамките на кампанията експерти от УО на ОПНОИР ще представят изискванията по Насоките за кандидатстване по процедурата.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 16.09.2020 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom. При проявен интерес, моля изпращайте заявки на до двама представители от една организация/институция с посочени две имена, e-mail, позиция и институция/организация, която представляват, в срок до 15.09.2020 г. на следния електронен адрес: [email protected] с предмет на съобщението: инфоден МВУ-16.09.2020.

Моля да имате предвид, че:

1. участници, за които не са получени предварително заявки, НЯМА да бъдат допускани за участие в срещата;

2. поради необходимостта от тестване на звук и/или картина преди официалния старт на срещата в 10:00 ч., следва всеки участник в срещата да влезе в Zoom в периода 09:30-10:00 ч., да направи тест на аудио и видео (описано в Указанията), за да може своевременно да информира УО за проблеми със свързването с изпращане на мейл до [email protected] или [email protected].

3. в случай, че заявен участник няма да може да присъства на онлайн срещата на 16.09.2020 г., негов заместник може да бъде определен с изпращане на нова заявка на следните електронни адреси: [email protected] или [email protected]. В заявката задължително следва да са посочени две имена, e-mail, позиция, представител на коя организация/институция е участникът.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/5467.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.