Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проектът на насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на висшите училища“ е публикуван за обществено обсъждане

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обществено обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-2.016 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“ по приоритетна ос 2. „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР.

Проектът на документите е публикуван и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 50 000 000 лв. европейско и национално съфинансиране.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни в ИСУН 2020, в срок до 23,59 ч. на 30.07.2020 г. включително.

Проектът на Насоки за кандидатстване е разработен в съответствие с преминалите обществено обсъждане през месец февруари 2020 г. и одобрени от Комитета за наблюдение (КН) на ОПНОИР методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“.

Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на процедурата, които са част от одобрените от Комитета за наблюдение на ОПНОИР методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“, публикувани на следния адрес:

http://opnoir.bg/?go=committee&p=records

(Писмена процедура - м. Април 2020 г. (втора))

Управляващият орган няма да разглежда възражения и предложения, които са постъпили след изтичане на посочения по–горе срок.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от разяснения по условията за кандидатстване, е възможно да се отправят към Управляващия орган след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.