Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Финансирането от 31 млн. лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9i. „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се съ-финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Р България.

Процедурата е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности,  с хронични заболявания, в риск и на такива с изявени дарби, с оглед успешната им реализация и социализация.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 

  1. Разработване и прилагане на модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици;
  2. Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.
  3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие.
  4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата и ЦПЛР по проекта.
  5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта.
  6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.opnoir.bg; https://umis2020.government.bg и www.eufunds.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): [email protected]. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО: http://opnoir.bg, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg  (към документите по процедурата), съответно се изпращат до конкретния бенефициент по процедурата, в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектно предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020: 24.08.2020 г., 17.30 часа.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.