Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” на ОПНОИР

Във връзка с решение на Народното събрание за удължаване срока на извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 април 2020 г. до 13 май 2020 г. (обн., ДВ, извънреден брой 33 от 07.04.2020 г.) и при спазване на противоепидемичните мерките в страната Ви уведомяваме, че със Заповед №  РД 09-91 от 05.05.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ до 28 май 2020 г.

В тази връзка са изменени Условията за кандидатстване по горепосочената процедура.

Изменените условия за кандидатстване са публикувани в ИСУН 2020, на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg.

В случай, че кандидатите имат затруднения с набавянето и надлежното попълване на исканите документи към момента на подаване на проектното предложение обръщаме внимание да се запознаят детайлно с т. 21 от Условията за кандидатстване и възможностите за отстраняване на нередовности, непълноти и несъответствия в документите към проектното предложение на етап оценка на проектни предложения.

Във връзка с поетапното намаляване на ограниченията в противоепидемичните мерки и предстоящото въвеждане на Закон за изменение на Закона за здравето, който урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение, 13 май 2020 г. УО на ОПНОИР няма да удължава срока за кандидатстване по процедурата след 28 май 2020 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.