Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” на ОПНОИР

Във връзка с разрастващата се в световен мащаб пандемия от COVID-19 и решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. (обн., ДВ, извънреден брой 22 от 13.03.2020 г.), както и неотложните мерки за организиране на учебния процес в училищата и детските градини в страната Ви уведомяваме, че със Заповед №  РД09-53 от 16.03.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е удължен срока за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ до 13 май 2020 г.

В тази връзка са изменени Условията за кандидатстване по горепосочената процедура. С тази промяна се дава и възможност на етап кандидатстване да бъдат представени индивидуални Декларации за партньорство (Приложение VI към условията за кандидатстване) между кандидатстващата организация и всяка партнираща организация поотделно.

Изменените условия за кандидатстване са публикувани в ИСУН 2020, на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg.

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.