Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Информационни дни по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационни дни по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Целта на процедурата е да се повишат професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия, с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

В рамките на кампанията експерти от УО на ОПНОИР ще представят изискванията по условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата.

Информационните срещи с потенциални кандидати, партньори и други заинтересовани страни ще се проведат в гр. София на 23.01.2020 г. от 9:30 часа в хотел „СЕНС“ и в гр. Велико Търново на 28.01.2020 г. от 10:30 часа в хотел  „Меридиан Болярски“.

За да заявите участие, моля изпращайте имената на участниците и институцията, която представлявате на следния електронен адрес: [email protected] с предмет на съобщението: София- 3.017, в срок до 22.01.2020 г. или Велико Търново-3.017, в срок до 27.01.2020 г.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Програми на събитията:

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.