Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проектът на насоки за кандидатстване по процедура „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“ е публикуван за обществено обсъждане

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обществено обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-3.017 „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“ по приоритетна ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Проектът на документите е публикуван и в ИСУН 2020 на следния адрес: https://eumis2020.government.bg.

Писмени възражения и предложения по проекта на насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите срани в ИСУН 2020, в срок до 17.30 ч. на 20.12.2019 г. Управляващият орган няма да разглежда възражения и предложения, които са постъпили след изтичане на посочения по–горе срок.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от разяснения по условията за кандидатстване, е възможно да се отправят към Управляващия орган, след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.