Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Насоките за кандидатстване по процедура „Студентски практики 2“ са изменени и допълнени

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 са изменени и допълнени насоките за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“, както следва:

  • Изменени Условия за кандидатстване, включително:
    • Изменени/допълнени „приложения за попълване“ към Условията за кандидатстване:

– изменена Декларация на представляващия кандидата/партньора (приложение I);

– нова Декларация на партньора за разграничаване на неикономическата от икономическата дейност (приложение Iа);

– нова Декларация за партньорство (приложение Iб);

– изменена Декларация за съгласие на кандидата/партньора за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от УО и от НСИ (приложение III).

    • Изменени „приложения за информация“ към Условията за кандидатстване:

– изменени Указания за попълване на електронен формуляр за кандидатстване    (приложение VIII);

– изменена Методология за оценка на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на БФП „Студентски практики 2“ (приложение XI).

  • Изменени/допълнени „Условия за изпълнение“ и по-конкретно:

– изменен Административен договор (Приложение XIV);

– ново Споразумение между конкретен бенефициент и партньор (Приложение XXI).

 

Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.
Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с квалифициран електронен подпис през системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 14.10.2019 г.

 

Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване е публикувана на следните интернет адреси: http://opnoir.bghttps://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.