Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова Програма ХОРИЗОНТ 2020, конкурс WIDESPREAD-TEAMING, фаза 2“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани организациите, които са подписали споразумение за финансиране с Европейската комисия по конкурс WIDESPREAD-01-2016-2017-Teaming Phase 2 или по  конкурс WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase 2, в качеството си на координатори от страна на България, като страна от списъка за „разширяване“ (widening) да представят проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова Програма ХОРИЗОНТ 2020, конкурс WIDESPREAD-TEAMING, фаза 2“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“, Инвестиционен приоритет 1а „Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа“.

Целта на операцията е засилване на международната и транснационалната активност на българските научноизследователски организации, и свързаните с това очаквания за увеличаване на научната продукция (съвместни публикации, експертни доклади, трансфер на технологии и знания и т.н.), създадена и публикувана чрез международно сътрудничество.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и е с бюджет 60 млн. лв.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Придобиване или изграждане и/или модернизация на научноизследователски инфраструктури, в т.ч. и на колекции и архиви и регионални партньорски съоръжения/разпределени възли на паневропейските научни комплекси инфраструктури, одобрени по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс  WIDESPREAD - Teaming, фаза 2;
  2. Закупуване и инсталиране на специално оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания;
  3. Научноизследователска дейност, която обхваща фундаменталните и приложните научни изследвания, както и разпространението на научните резултати;
  4. Осъществяване на развойна и иновационна дейност;
  5. Събиране на масиви от данни и архиви;
  6. Обучение и мобилност на изследователите;
  7. Осигуряване на достъп на включените в проектите български изследователи до международни бази данни и публикации (отворени бази данни и инициативи за отворен достъп на ЕК).

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.sf.mon.bg и https://umis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): [email protected].

Разясненията от страна на УО се утвърждават от ръководителя на управляващия орган или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО http://sf.mon.bg и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Първи краен срок за подаване на проектно предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020: 02.09.2019 г., 17.30 часа.

В рамките на посочения първи краен срок проектно предложение следва да подадат научноизследователските организации, които са подписали споразумение за финансиране с Европейската комисия по конкурс WIDESPREAD-01-2016-2017-Teaming Phase 2, в качеството си на координатори от страна на България, като страна от списъка за „разширяване“ (widening).

Втори краен срок за подаване на проектно предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020: 31.10.2019 г., 17,30 часа. 

В рамките на посочения втори краен срок проектно предложение следва да подадат научноизследователските организации, които са подписали споразумение за финансиране с Европейската комисия по конкурс WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase 2, в качеството си на координатори от страна на България, като страна от списъка за „разширяване“ (widening).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.