Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Образование за утрешния ден”

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“.

Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 17.05.2019 г.
Изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: http://opnoir.bg и https://umis2020.government.bg Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.
Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата  може да иска разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): [email protected].
Разясненията от страна УО се утвърждават от Ръководителя на Управляващия орган или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.
Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.