Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

На вниманието на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии BG05M2OP001-4.001 „Техническа помощ“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган № РД 09-4/09.01.01.2019 г. са изменени Указанията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии BG05M2OP001-4.001 „Техническа помощ“. Изменението касае образеца на Заповед за предоставяне на БФП (Приложение XII от Условията за изпълнение) от Указанията за кандидатстване по горецитираната процедура.

Изменените Указания за кандидатстване са достъпни тук

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.