Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритет 9i. „Активно приобщаване, включително с оглед на насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за заетост“ и 9ii. „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.

Целта на операцията е да подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, да подкрепи достъпа им до качествено образование, да укрепи социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна  реализация.

Процедурата се финансира със средства от Европейския социален фонд и държавния бюджет.

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи, включително разработване на специализирани методики (основани на играта)  и разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни програми за обучение и др. по български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре български език;

2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.;

3. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др., на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език и за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция, както и на други педагогически специалисти, непедагогически персонал, и други заинтересовани страни за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между семейството и детската градина;

4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на  материали, пособия, помагала и др.;

5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация. 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.sf.mon.bg; https://umis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата  може да иска разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): [email protected].

Разясненията от страна УО се утвърждават от ръководителя на управляващия орган или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО http://sf.mon.bg и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Краен срок за представяне на предложението, подписано с Квалифициран електронен подпис  в системата ИСУН 2020  е 17.30 часа на 01.02.2019 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.