Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

УO на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура за представяне на бюджетни линии по процедура чрез директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани конкретния бенефициент, съгласно заповед на Ръководителя на Управляващия орган  (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) за сформиране на екип за изпълнение на Приоритетна ос 4. „Техническа помощ“ по ОП НОИР, да кандидатства по процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии BG05M2OP001-4.001. „Техническа помощ“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • Подпомагане на УО на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за осъществяване на функциите по управление и изпълнение на програмата;
  • Да се надгради административния капацитет на УО;
  • Да се подобри капацитета на бенефициентите за подготовка, изпълнение, управление и отчитане на проекти в съответствие с приоритетите, целите и изискванията на програмата;
  • Да се повиши обществената информираност и да се осигури максимална прозрачност на интервенциите по отношение на ОП НОИР и постигнатите резултати по нея.

Пълният комплект Указания за директно предоставяне на БФП чрез бюджетна линия по процедура  BG05M2OP001-4.001 „Техническа помощ“ е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и http://www.sf.mon.bg/

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган: [email protected].

Бюджетни линии могат да се подават текущо до 31.12.2023 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се финансира от Приоритетна ос 4. „Техническа помощ“, съфинансирана от  Европейския социален фонд.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.