Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Процедура BG05M2OP001-2.008 „Квалификация на педагогическите специалисти – Фаза 1“ е отворена за кандидатстване.

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Квалификация на педагогическите специалисти – Фаза 1“.

Чpез тази операция се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

  • Подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и по-добри резултати при външното оценяване на техните възпитаници.
  • Подобрено функциониране на системата за професионално развитие и кариерно израстване: повишено участие в краткосрочни обучения.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

I. Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения и създаване на мотивация на педагогически специалисти чрез обучения:

  1. за формиране на знания и умения за прилагане на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, както и използване на ефективен инструментариум за определяне на достигнатото ниво на усвояване на знания и формиране на умения от страна на учениците и определяне на мерки за допълнителна подкрепа, консултиране и коригиране.
  2. за прилагането на модели на позитивно възпитание за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
  1. на учители за формиране на знания и умения за въвеждане и прилагане в образователния процес на иновационни технологии и интерактивни методи и средства, включително и на електронно съдържание, за рационално използване както на изградената защитена образователна среда в детските градини и в училищата, базирана на съвременни съоръжения за ИКТ за онагледяване/представяне на учебния материал, така и на специализираните кабинети (физика, химия и др.) в училищата.

II. Повишаване на методическата и управленска подготовка, създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване чрез надграждане на управленските компетентности на педагогическите специалисти с управленски функции в  образователните институции чрез обучение на:

  1. директори и помощник-директори на училища и детски градини за успешно училищно лидерство в подкрепа на професионалното развитие на педагогическите екипи и за усвояване и прилагане на модели за оценка на професионалната дейност на учителите и на другите педагогически специалисти в процеса на обучение, както и съответствието на дейността им с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на образователната институция;
  2. директори и помощник-директори на училища за управление на училищната култура с акцент върху подобряване образователните резултати на учениците в резултат на успешно прилагане на съвременни педагогически технологии,

III. Изграждане на информационна система за квалификацията на педагогическите специалисти:

  1.  Разработване на регистър на одобрените програми за обучение на педагогическите специалисти, на обучаващите организации и институции, на обучаващите специалисти, на успешно обучените и сертифицирани  педагогически кадри и др.

IV. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители на титулярите учители участващи по време на обучителния процес.

V. Оценка на ефективността и въздействието на извършените квалификационни дейности по операцията.

VI. Популяризиране на проектните дейности и дейности за мотивиране на педагогическите специалисти  за включването им в обученията. 

Пълният комплект Насоки (включващи условия за кандидатстване и условия за изпълнение) е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg;

www.eufunds.bg;

системата  ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата  може да иска разяснения във връзка с насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване Въпросите относно условията за кандидатстване се задават в писмена форма, като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се изпращат на електронната поща  на УО: [email protected].

Разясненията от страна УО се утвърждават от ръководителя на управляващия орган или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО http://sf.mon.bg и на ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020 е: не по-късно от 19.00 часа на 30.09.2016 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.