Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Информация на вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

ВАЖНО!

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ уведомява кандидатите по процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ за следното:

С оглед извършване на оценка на финансовия капацитет на кандидатите и техните партньори съгласно Приложение 16 „Методология за техническа и финансова оценка на проектни предложения“, във формулярите за кандидатстване в ИСУН 2020 и по двете процедури, в секция 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ в поле 11.1. Опит на кандидата и партньора/-ите, е необходимо да бъде попълнена следната информация:

  • За кандидати/партньори – общински администрации – общият размер на одобрените от съответния общински съвет бюджети за предходните 2 години;
  • За кандидати/партньори – небюджетни предприятия (ЮЛНЦ за общественополезна дейност) – общият размер на оборота за предходните 2 години;
  • За кандидати/партньори – обединени детски заведения/училища съгласно Закона за народната просвета – общият размер на утвърдените по съответния ред бюджети за предходните 2 години.
« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.