Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Важна информация на вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ уведомява кандидатите по процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ за следното:

1. Във формулярите за кандидатстване в ИСУН 2020 по двете процедури в секция 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ са добавени допълнителни задължителни полета:

  • 11.1. Опит на кандидата и партньора/-ите;
  • 11.2. Обосновка за избора на партньора/-ите;
  • 11.3. Описание на целевата група;
  • 11.4. Принос на проектното предложение за реализиране на хоризонталните принципи на ОП НОИР;
  • 11.5. Готовност за стартиране на проекта;
  • 11.6. Устойчивост на резултатите от проекта.

Поле 11.7. „Декларация на Кандидата“ от Указания на Управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване не е включена във формуляра, тъй като Управляващият орган изисква декларацията да бъде попълнена на ръка и допълнително сканирана и прикачена в ИСУН 2020.

2. Информацията към раздел V. „Разходи за информация, публичност и визуализация“ от т. 14.2 „Допустими разходи“ от Насоките за кандидатстване се попълва от кандидатите в секция 5, раздел III. Разходи за услуги, т. 9 „Разходи за информация, публичност и визуализация“ от Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

3. Информацията към раздел VI. „Разходи за организация и управление“ от т. 14.2 „Допустими разходи“ от Насоките за кандидатстване се попълва от кандидатите в секция 5, раздел V. „Непреки разходи“ от Формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.