Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира оценката на подадените в рамките на първия краен срок за кандидатстване проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021-2027

Стартира оценката по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 31 123 577,00 лева (в т.ч. 25 542 798,00 лева средства от ЕСФ+ и 5 580 779,00 лева национално съфинансиране).

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели са:

– Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи;

– Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

В рамките на първия срок за кандидатстване (22.05.2024 г.) са подадени 52 проектни предложения с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ 19 537 191,60 лева.

Оценката на подадените проектни предложения ще се проведе съгласно изискванията на Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.