Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ издаде Решения за предоставяне на средства по процедура чрез директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции с рег. BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

На 07 и 08 февруари 2024 г. в съответствие с чл. 25 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО) издаде 15 Решения за предоставяне на средства от Механизма за одобрени предложения за изпълнение на инвестиции на конкретни крайни получатели по процедура чрез директно предоставяне на средства за изпълнение на инвестиции с рег. BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“.

Решенията може да се оспорват пред компетентен Административен съд по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.

След изтичане на срока за обжалване, на конкретните крайни получатели ще бъде изпратен от ИАПО образец на договор за подпис.

В съответствие с чл. 27 от Постановление №114 от 8 юни 2022 г., договорите за финансиране на предложенията за инвестиции следва бъдат сключени в срок до 15 работни дни от влизането в сила на Решенията за предоставяне на средства от Механизма.

Обобщена информация в структуриран вид за издадените до момента Решения по процедурата, която ще бъде своевременно обновявана от ИАПО, може да се намери в секция „НПВУ/Решения/Решения за предоставяне на средства“.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“