Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретен краен получател BG-RRP-2.013 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2” за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретен краен получател BG-RRP-2.013 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2” за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на науката на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“, Инвестиция C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да се пилотира нов модел за развитие на изследователските университети, чрез финансиране създаването и реализирането на Стратегически научноизследователски и иновационни програми за развитие.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Размерът на финансирането е 12 000 000 лева с ДДС.

Конкретен краен получател по процедура BG-RRP-2.013 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2” е Русенски университет „Ангел Кънчев“, определен за изследователско висше училище с Решение № 839 на Министерския съвет от 27 октомври 2022 г. за приемане на актуализиран списък на изследователските висши училища.

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение на одобрените инвестиции, е публикувана на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/.

Крайният срок за кандидатстване е 11.01.2024 г., 23:59 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложението за изпълнение на инвестиция се подава от кандидата само в електронен формат, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Кандидатът може да иска разяснения във връзка с Поканата до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване в писмена форма чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“. Разясненията се дават по отношение на Поканата, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за кандидата.

Въпросите на кандидата и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.