Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Пет операции на обща стойност над 230 млн. лв. са планирани за обявяване през 2024 г.

Комитетът за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) одобри методология и критерии за подбор на операции „От висше образование към заетост” и „Подкрепа за развитие на проектна докторантура”, които ще бъдат обявени до края на 2023 г., както и Индикативната годишна работна програма за 2024 г. на ПО. Пет операции на обща стойност над 230 млн. лв. са планирани за обявяване по програмата през следващата година. Една част от тях са насочени към подкрепа за дуалната система на обучение в професионалното образование и обучение, ограмотяване на възрастни и програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, които са предвидени да се реализират чрез подхода ИТИ.

От изключително значение за нашите крайни получатели – деца, ученици, учители и родители, е да направим максимално лек прехода от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) към новата Програма „Образование“. Това заяви при откриването на заседанието на КН проф. Георги Вайсилов, Ръководител на Управляващия орган на двете програми и председател на КН. В тази връзка, в деня на Народните будители и рожден ден на ИАПО обявихме поредната процедура по Програма „Образование“ - „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ на стойност 105,4 млн. лв., с което общият размер на обявените процедури възлиза на над 22% от бюджета на ПО, допълни още той и подчерта, че към днешна дата общо договорените средства по програмата възлизат на 303 млн. лева, а разплатените са в размер на 44,2 млн. лева.

Добрите практики и натрупаният опит от успешното изпълнение на ОПНОИР ще се надграждат и доразвиват в Програма „Образование“, която е не по-малко амбициозна от предходната и е основният инструмент за подкрепа на реформите в образователната система. Това отбеляза заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова пред членовете на Комитета. Основната цел е да разгърнем потенциала на децата и учениците и все по-малко деца да отпадат от училище, което ще осъществим едновременно с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, обучения на непедагогическия персонал, работа с родители и др., подчерта още проф. Петрова.

Г-жа Еманюел Гранж от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ благодари на Управляващия орган за работата и усилията за постигане на резултатите въпреки многото предизвикателства през последните години. Тя обърна внимание, че са необходими по-големи усилия не само от страна на УО, но и на бенефициентите, властите и обществото, за да се възползват максимално от възможностите на програмата и да се приключи този програмен период без страната да загуби и едно евро по програмата. Опитът и научените уроци трябва да помогнат изпълнението на новата програма „Образование“ да бъде по-ефективно, отбеляза още тя. Предизвикателствата в образованието изискват интегриран подход, пълно възползване от всички ресурси, за да се постигне максимално и дълготрайно въздействие. Програма „Образование“ е нашата споделена визия за бъдещето и отразява ценностите на ЕС, посочи в заключение г-жа Гранж.

Г-н Жолт Шоколай от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ декларира подкрепа за страната ни за осъществяване на прехода и постигане на икономика на знанието. Той отбеляза, че изпълнението на проектите по ОПНОИР, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, са укрепили връзките с бизнеса и са прокарали пътя към бъдещето. Според него символната връзка между образование, академични среди и научни изследвания и иновации са още по-важни за бъдещето, като акцентът ще бъде върху укрепване на технологичния трансфер, на изследователските контакти и подпомагане на българската икономика на знанието. Той отбеляза ключовата роля, която ще има УО и през следващия програмен период като междинно звено по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

Членовете на КН бяха запознати с напредъка по ОПНОИР и ПО, с изпълнението на мерките по информиране и комуникация на програмите за 2023 г. и Годишния план за действие за 2024 г. на ПО, както и с напредъка по двата проекта по операциите от стратегическо значение - „Успех за теб” и „Модернизиране на професионалното образование и обучение”, изпълнявани от Министерството на образованието и науката.

Експерти от „Глобъл Адвайзърс“ представиха резултатите от извършената оценка на въздействието във връзка с изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на процедури, насочени пряко или косвено към маргинализирани групи като ромите, по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Представител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие информира членовете на КН какво предстои в рамките на Многогодишната подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма "Образование" 2021-2027 г.

На заседанието беше представен и напредъкът по процедурите за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, за които на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е възложено да изпълнява функции на Структура за наблюдение и докладване.

Снимки

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“