Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“ в рамките на Приоритетна ос 6 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE“ и Приоритетна ос 7 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE (REACT EU)“ на програмата.

Основната цел на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за смекчаване на последиците върху българските малки и средни предприятия (МСП), особено засегнати от увеличения на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия срещу Украйна.

Допустима дейност по процедурата е възстановяване на средства, използвани от държавата през 2022 г. за осигуряване на компенсации на МСП, които са били особено засегнати от увеличения на цените на електрическа енергия и отговарят на условията по т. 2.4, пар. 72 (д) от Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна.

Конкретен бенефициент по процедурата е Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира на 100% с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и REACT-EU ЕСФ.

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 46 939 920 лв.

Пълният пакет Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектно предложение е 17.11.2023 г., 23:59 часа, чрез ИСУН 2020. Проектното предложение се подава от кандидата само в електронен формат, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.