Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

В деня на Народните будители, УО на Програма „Образование“ 2021-2027 обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.003  „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е: Разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие  с оглед по-успешна социална реализация.

Специфичните цели на процедурата са:

  • Подобряване приобщаващия характер на предучилищното образование с фокус върху децата от уязвими групи, в това число роми, за намаляване на необхванатите и отпаднали от образование деца в задължителна училищна възраст;
  • Повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, подкрепящи децата и родителите от уязвими групи с фокус върху децата  от уязвими групи, в това число роми;
  • Изграждане на подкрепяща общност за формиране на положителни нагласи и мотивация на родителите към образованието за пълноценно приобщаване на децата им в предучилищно образование.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и ще допринесе за прилагането на Европейската гаранция за децата за подкрепа на целевите действия и структурните реформи за борба с детската бедност.

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители, и експерти от РУО, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. социално-емоционалното учене в детските градини, в т.ч. техни яслени групи и училища с групи за задължително предучилищно образование, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с утвърдени програми за професионалното и кариерното им развитие.

Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво детска градина,  в т.ч. техни яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.

Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби за трайно приобщаване в предучилищното образование.

Дейност 4. Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 105 400 000 лв. (финансиране от ЕСФ+ и националния бюджет).

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“, както на електронната поща на УО на ПО: [email protected] като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за кандидата. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата), съответно се изпращат до конкретния бенефициент по процедурата,  в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектно предложение е 2 януари 2024  г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектното предложение се подава от кандидата само в електронен формат, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.