Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Приключи оценката по процедура за изпълнение на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование”

Приключи оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование”, финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Оценителният доклад по процедурата е одобрен на 05.10.2023 г., като резултатите от оценката са публикувани в публичния модул на ИСУН 2020 на следния адрес: https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=cTt0RoY%2FG4iKxvjq3Dxusg%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D

Предложени за финансиране са 24 предложения за изпълнения на инвестиции на обща стойност 109 038 876,76 лв., от които 92 274 721,24 лв. средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

В съответствие с чл. 19, ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (Механизма), кандидатите от списъка по чл. 18, ал. 1, т. 1 ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.