Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО.

Проектът на документите е публикуван и в ИСУН на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на обща стойност 31 123 577 лв. европейско и национално съфинансиране.

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения) могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в ИСУН 2020, в срок до 05.10.2023 г. включително.

Проектът на Насоки за кандидатстване е разработен в съответствие с преминалите обществено обсъждане в периода 27 януари – 10 февруари 2023 г. и одобрени от Комитета за наблюдение (КН) на ПО Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“.

Предложенията и възраженията не могат да се отнасят до параметри на процедурата, които са част от одобрените от Комитета за наблюдение на ПО Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“, публикувани на следния адрес: https://sf.mon.bg/?go=committee&p=records , (Окончателни документи от Първо заседание на КН на ПО – 28.04.2023 г., архивен файл Окончателен пакет документи, одобрени от КН на ПО).

Управляващият орган няма да разглежда възражения и предложения, които са постъпили след изтичане на посочения по-горе срок.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от разяснения по условията за кандидатстване, е възможно да се отправят към Управляващия орган след официалното публикуване на обявата за откриване на процедурата.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.