Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Обявена е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетна линия BG05SFPR001-4.001 „Техническа помощ“

Обявена е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетна линия BG05SFPR001-4.001 „Техническа помощ“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО). Кандидат и съответно Конкретен бенефициент е Изпълнителна агенция „Програма за образование“, в качеството й на Управляващ орган на ПО.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Информация и комуникации.

Дейност 2. Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол.

Дейност 3. Оценка и проучвания, събиране на данни.

Дейност 4. Укрепване на капацитета на органите на държавите членки, бенефициерите и съответните партньори.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е
91 072 240 лв. (финансиране от ЕСФ+ и националния бюджет).

Пълният пакет насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Финансови планове за бюджетни линии могат да се подават текущо в ИСУН 2020 до 31.12.2029 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.