Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Приключи оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ по НВПУ

Приключи оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“. Оценителният доклад по процедурата е одобрен на 31.07.2023 г., като резултатите от класирането са публикувани в публичния модул на ИСУН 2020 на следния адрес: https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=5UdYFIfynqWHBvazrJioYQ%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D  

Съгласно чл. 18. (1) въз основа на резултатите от оценката комисията изготвя оценителен доклад до ръководителя на структурата за наблюдение и докладване, който включва:

1. списък на предложените за финансиране предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тях;

2. списък на предложенията с прекратено производство по чл. 15, ал. 10, т. 2;

3. списък с резервните предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране.

На основание чл. 19, ал. 2 от ПМС № 114/2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост одобреният кандидат предстои да бъде поканен за сключване на договор за изпълнение на инвестиция.

В Оперативно споразумение № СПОР-6/19.01.2023 г., уреждащо финансирането по C1.14 от ПВУ „Младежки центрове“, сключено на основание чл. 4а, ал. 1 във вр. с ал. 2 от Постановление на МС № 157/07.07.2022 г., в рамките на дейност 1 „Изграждане на младежки центрове в областни градове“ не са осигурени средства за разходи за ДДС за съпътстващи мерки и дейности за управление на проектите. При осигуряване на допълнителен финансов ресурс по източници на финансиране (в т.ч. средства от Механизма за възстановяване и устойчивост и от националния бюджет), ще се пристъпи към предприемане на стъпки за сключване на договори за изпълнение на инвестиции и с кандидатите, чиито проектни предложения са класирани на този етап като „Резерва“.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.