Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Покана за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центрове за високи постижения и Центрове за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР, от Лабораторния комплекс към София Тех Парк и от допълнителни ЦК, определени по специална процедура от Националната пътна карта за научна инфраструктура

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) и Междинно звено по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), кани Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР, и Лабораторния комплекс към „София Тех Парк“ за стартиране на подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове.

Комитетът за наблюдение на ПНИИДИТ одобри на второто си заседание, проведено на 11.07.2023 г., Методология и критерии за подбор на операция за процедура за директно предоставяне на конкретни бенефициенти „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ)“.

Съгласно обосновката и условията на процедурата, като конкретни бенефициенти са определени ЦВП и ЦК, създадени по ОПНОИР, Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) за Лабораторен комплекс към „София Тех Парк“ и два центъра за компетентност – състави на инфраструктури или техни обединения от НПКНИ, определени с Решение на Министерския съвет за центрове за компетентност.

За всички конкретни бенефициенти е предвидено изискването да представят към проектното си предложение по процедурата по ПНИИДИТ Програма за развитие и устойчивост с бизнес план на Център за върхови постижения или Център за компетентност и Писмо за съответствие на Програмата за развитие и устойчивост с бизнес план (по образец), изготвено от JASPERS.

ИАПО подготви съгласувани с JASPERS Насоки и формуляр за подготовката на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центровете, които са утвърдени на 17.07.2023 г. Одобреният пакет с документи е публикуван на сайта на ИАПО в секция „ПРОЦЕДУРИ/ Отворени процедури за кандидатстване/ Процедура за подготовка на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на ЦВП и ЦК, финансирани по ОПНОИР и от допълнителни ЦК, определени по специална процедура от Националната пътна карта за научна инфраструктура и от Лабораторния комплекс към София Тех Парк“.

Сроковете за подаване на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове са, както следва:

  • До 18.09.2023 г. – за ЦВП и ЦК, които към 31.07.2023 г. са достигнали най-малко 65% сертифицирани средства от размера на БФП по проекта по ОПНОИР и за Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) за Лабораторен комплекс към „София Тех Парк“;
  • До 18.01.2024 г. - за ЦВП и ЦК, които към 31.12.2023 г. са достигнали най-малко 65% сертифицирани средства от размера на БФП по проекта по ОПНОИР;
  • До 18.03.2024 г. – за 2 центъра за компетентност – състави на инфраструктури или техни обединения от НПКНИ, определени с РМС за центрове за компетентност.  

Програмите за развитие и устойчивост с бизнес планове се изготвят на английски език, в съответствие с утвърдените Насоки, и се подават на електронна поща [email protected]. Прегледът на програмите за развитие и устойчивост с бизнес планове се осъществява от инструмента за техническа помощ на Европейската комисия JASPERS.

На 24 юли 2023 г. ИАПО организира онлайн среща на ЦВП, ЦК и СНИРД с експерти от JASPERS за представяне на одобрените Насоки, Формуляра за изготвяне на програмите за развитие и устойчивост и подхода на JASPERS при прегледа на програмите с бизнес плановете.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.