Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”

На основание чл. 15, ал. 3 от ПМС № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост Изпълнителна агенция „Програма за образование“ публикува Списък на предложенията, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, в рамките на стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 – Образование и умения, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

В съответствие с чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от ПМС № 114 от 8 юни 2022 г. кандидат, чието проектно предложение е включено в Списъка на предложенията, които не се допускат до техническа и финансова оценка, може в едноседмичен срок от съобщаването да възрази писмено пред Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ - лице, овластено от ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване, да упражнява правомощията за организацията и изпълнението на дейностите и/или функциите във връзка с изпълнение на инвестициите по стълб 1 „Иновативна България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България, чрез модул "Комуникация" в информационната система за Механизма (ИСУН 2020). С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното предложение и/или не са допълнени по реда на чл. 15 ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет (в следствие на изискана от оценителната комисия допълнителна информация/разяснения на база на установени нередовности по представените документи).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.