Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведено обществено обсъждане на проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ и обучение на потенциални бенефициенти относно режим на минимална помощ

Управляващият орган (УО) на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) проведе на 3 февруари 2023 г. онлайн сесия в рамките на обществено обсъждане на проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“. Над 130 представители от училища, детски градини, центрове за подкрепа за личностно развитие, общини, специализирани обслужващи звена, регионалните управления на образованието, неправителствени организации и други заинтересовани страни се включиха в събитието. На участниците бяха представени добри практики за интеркултурно образование на Центъра за образователна интеграция и децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), често срещани грешки при подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. при прилагане режим на минимална помощ. В рамките на панел „(НЕ)икономически характер на дейностите свързани с образование“ участниците бяха запознати с регулациите за държавни помощи, вкл. практиката на Съда на ЕС, примери и практики от страната и други европейски държави, както и с очаквани бъдещи национални и европейски правила. По време на проведената дискусия, след представяне на проекта на операцията, участниците имаха възможност да зададат своите въпроси, на които Управляващият орган на ПО да отговори и да отправят конкретни препоръки.

Общественото обсъждане на проекта на Методология и критерии за подбор на операцията стартира на 27 януари 2023 г. и продължава до 10 февруари 2023 г. (включително). Материалите са налични на следните електронни информационни източници: http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1109, http://opnoir.bg/?go=page&pageId=362 и https://eufunds.bg/bg/opseig/node/11772. Всички заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища до Управляващия орган на електронен адрес: [email protected], както и да се запознаят с прикачените презентации от онлайн сесията.

След изтичане на посочения срок, постъпили предложения и становища няма да се разглеждат!

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.