Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Удължен е крайният срок за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

На основание на чл. 5, ал. 6, т. 3 от Постановление № 114 на Министерския съвет от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме, че със Заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване на Инвестиция 1 (C1.I1) и Инвестиция 2 (C1.I2), Компонент 1 „Образование и умения“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, са изменени Условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за удължаване на срока за кандидатстване с 1 месец.

Удължаването на срока се налага във връзка с множество постъпили искания за разяснения по процедурата, касаещи необходимост от адаптиране на предложенията за инвестиции с настъпили след обявяване на процедурата и непосредствено предстоящи промени в относимата подзаконова нормативна уредба относно обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, както и на техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани в информационната система за Механизма ИСУН, на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.