Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ИАПО ще бъде междинно звено по Приоритет 1 на ПНИИДИТ

Европейската комисия одобри на 5 декември 2022 г. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лева. Програмата има два приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

С Решение №519 на Министерския съвет от 22 юли 2022 г. Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е определена за Междинно звено за две приоритетни направления отПриоритет 1 на ПНИИДИТ – Приоритетно направление 1 „Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации“ и Приоритетно направление 2 „Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на ЕС“.

По Приоритетно направление 1 ще се подпомага устойчивото развитие на центровете за върхови постижения (ЦВП) и центровете за компетентност (ЦК), изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 (ОПНОИР). Ще се подкрепят и ограничен брой инфраструктури от Национална пътна карта за научна инфраструктура или техни обединения и Лабораторен комплекс към научно-технологичен парк „София Тех Парк“. Предвижда се и конкурентна процедура за научноизследователски проекти в тематичните области на ИСИС и целите за устойчиво развитие на ООН. Средствата по приоритетно направление 1 са в размер на над 414 млн. лева.

За стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на ЕС по Приоритетно направление 2 се предвиждат близо 110 млн. лева от бюджета на ПНИДИИТ. Средствата ще бъдат насочени за повишаване на капацитета и развитие на човешкия капитал чрез международно сътрудничество, специализации в чуждестранни научни организации на учени в различен етап на научната кариера, програма за привличане на учени от чужбина в български научни организации, както и допълващо финансиране за Teaming проекти и финансиране на проекти, преминали праговете за оценка по „Хоризонт Европа“ – Twinning и ERA Chairs.

Очаква се изпълнението на ПНИДИИТ да стартира в началото на 2023 година.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.