Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изменени са Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Поради промени в българското законодателство, които налагат привеждане на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост в съответствие с тях, и по-конкретно във връзка с влизането в сила от 18.11.2022 г. на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ бр. 92 от 18 ноември 2022 г.),  на основание на чл. 5, ал. 6, т. 1. от Постановление № 114 на Министерския съвет  от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви уведомяваме, че със Заповед № РД09-127/ 25.11.2022 г. на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване на Инвестиция 1 (C1.I1) и Инвестиция 2 (C1.I2), Компонент 1 „Образование и умения“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, са изменени Условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“.

Изменените Условия за кандидатстване и приложения към тях са публикувани в информационната система за Механизма ИСУН 2020, на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.