Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по НПВУ

На основание чл. 5, ал. 2 от Постановление № 114/2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“.

Проектът на документите е публикуван и в Информационната система за Механизма (ИСУН 2020) на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.

Процедурата за предоставяне на средства е на обща стойност 150 745 833,33 лева с ДДС,  (от които 125 829 166,66 лв. са средства от Механизма за възстановяване и устойчивост и 24 916 666,67 лв. представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет на Република България).

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 02.12.2022 г. включително.

Възражения и предложения, които са постъпили след изтичане на посочения по-горе срок, няма да се разглеждат.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от разяснения по Условията за кандидатстване, е възможно да се отправят след официалното откриване на процедурата за кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“