Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование”

Управляващият орган на ОПНОИР публикува списък на предложени за финансиране проектни предложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование”.

Списъците са публикувани на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg , в раздел „Процедури", рубрика „Процедури с изтекъл срок за кандидатстване“, под-рубрика „Процедури в процес на оценка“, както  и в ИСУН 2020 - http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult?ProgrammeId=ynDZJJKqmf8%3D&ProcedureId=dXXjZ0mtL5Q%3D&ResultType=phfMlnJlBIo%3D&ShowRes=True.

В съответствие с чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, кандидатите от списъка на предложените за финансиране проектни предложения ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.