Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проведе се втори информационен ден по процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) проведе втори информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom. В него се включиха 90 участници, от които представители на заинтересовани страни като училища, неправителствени организации, висши училища, представители на регионалните управления на образованието, Министерство на образованието, областни информационни центрове и др. На срещата бяха представени практически въпроси по процедурата относно планиране участие на допустимите целеви групи по дейности и продължителност на операцията, разработване на бюджета на проектно предложение, формиран чрез опростени разходи, планиране на индикатори, изискванията, на които трябва да отговарят проектните предложения съгласно критериите за оценка и документите за попълване. По време на проведената дискусия в рамките на информационния ден участниците имаха възможност да зададат своите въпроси, на които Управляващият орган на ОПНОИР да отговори и да отправят конкретни препоръки за следващи процедури.

Основната цел на процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ е социална интеграция на уязвими групи чрез създаване на условия за прехода им от средно към висше образование.

Бюджетът на процедурата възлиза на 7 млн. лв., които са осигурени по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ (http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363), както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.

Кандидатите могат да се запознаят с разясненията на зададените в рамките на нормативно определения срок - 15.03.2022 г. въпроси по конкретната процедура на адрес: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, а с презентациите от първия и втория информационни дни по процедурата на http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363, http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1025.

Обръщаме внимание, че крайният срок за кандидатстване е 05.04.2022 г., 17:30 часа. В тази връзка, УО на ОПНОИР препоръчва на потенциалните кандидати да предвидят достатъчно технологично време за попълването и проверката на Формуляра за кандидатстване в ИСУН2020 като не разчитат на последния ден от срока за кандидатстване.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.