Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Интегрирана процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2

Управляващите органи на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) отправят покана за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по интегрирана процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. С проектни предложения могат да кандидатстват общините Видин и Силистра, конкретни бенефициенти по процедурата, които имат сключен договор за изграждане на социални жилища по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). Управляващият орган на ОПРЧР е водеща програма.

Общият бюджет на втория прием по Компонент 2 е 3 180 000 лева, от които 2 400 000 лева по ОПРЧР и 780 000. лева по ОПНОИР. Интегрираната процедура се реализира по ОПРЧР водеща програма и ОПНОИР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31 март 2022 г.

Изменените Условия за кандидатстване и изменените документи към тях, публикувани в режим „проследяване на промените“, може да намерите на следните интернет адреси: https://esf.bg и https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.