Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Договор за БФП: BG05M2OP001-3.005-0004

Процедура: BG05M2OP001-3.005 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Бенефициент: Министерство на образоването и науката

Наименование на проекта: "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Партньори:

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Срок на изпълнение на проекта: 16.05.2019 г. до 16.11.2021 г.  

Общ бюджет на БФП: 82 500 000 лв.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на деца от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда прилагането на набор от мерки като:

  • предоставяне на допълнително обучение по български език на деца с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците;
  • изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като мярка за преодоляване на икономическата бариера, която е основен фактор за неучастие в предучилищно образование;
  • мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

В рамките на проекта ще се разработи специализирана методика за овладяване на български език от деца с различен майчин език. Като друга мярка за активно приобщаване е предвидено назначаването на допълнителен педагогически персонал и подкрепа за деца, за които е установено, че имат потребност от такава.

За учители от детските градини ще бъде осигурено обучение за прилагане на скрининг тест за ранно идентифициране на обучителни затруднения. Съпътстващи изпълнението на проекта са дейностите за изграждане на умения на непедагогическите специалисти и за работа и мотивиране на родители за ползите от предучилищното образование. Проектът предвижда провеждането на две национални кампании за мотивиране на родители и за преодоляване на негативните нагласи и недопускането на дискриминация.

 

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ):

Детски градини, подкрепени по ОП за осигуряване на среда за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (включително за ранна превенция на обучителни затруднения): 1 500;

Деца, участващи в дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция): 50 000;

Брой национални кампании за мотивация на родителите от целевата група: 6;

Брой национални кампании за преодоляване на негативни обществени нагласи и недискриминация: 6;

Деца, приобщени в системата на предучилищното образование (сред тях деца от маргинализирани общности, включително роми, интегрирани в образователната система): 40 000;

Относителен дял на децата от уязвимите групи с напредък по български език от участието им в операцията: 85 %;

Групов нетен коефициент на записване в детските градини: 79.97 %.

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.