Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Договор за БФП: BG05M2OP001-2.010-0001

Процедура: BG05M2OP001-2.010 "Квалификация на педагогическите специалисти"

Бенефициент: Министерство на образованието и науката

Наименование на проекта: "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Срок на изпълнение на проекта: от 04.10.2018 г. до 04.10.2021 г.

Общ бюджет на БФП: 19 911 123,00 лв.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

Дейностите по проекта се изпълняват в рамките на три учебни години - от 2018/2019 г. до 2020/2021 г. Проектът планира 52 900 педагогически специалисти от системата на предучилищното и училищното образование да се включат в краткосрочни обучения за придобиване на от 1 до 3 квалификационни кредита. Обученията се извършват по теми, насочени към: усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие; прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа; повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи. В рамките на проекта се планира общо 48 015 педагогически специалисти да се включат в процедури по придобиване на професионално-квалификационна степен (ПКС), проектът предоставя възможности за on-line обучение и тестове, изготвяне на справки.

 

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ (ИНДИКАТОРИ):

Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП: 4 000;

Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП: 30 000;

Брой педагогически специалисти, включени в обучения за прилагане на съвременни методи за оценяване: 5 000;

Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система: 95%;

Дял на педагогическите специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система: 64%;

Дял на педагогическите специалисти от включените в дейности по ОП, придобили допълнителна квалификация за прилагане на съвременни методи за оценяване: 85%.

 

Повече информация за проекта:

https://teachers.mon.bg/

ДОКУМЕНТИ

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“