Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проект „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“

Проект „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Стълб 1 „Иновативна България“

Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“

Инвестиция C2.I1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“

Процедура: BG-RRP-2.004 - „СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“

Проект „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“

Краен получател : Тракийски Университет

Бюджет: 12 000 000 лева

Срок за изпълнение: 42 месеца

Цел на проекта: Да се въведе нов модел за развитие на Тракийския университет като изследователски университет чрез реализирането на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие. Програмата предвижда финансирането на четири стратегически направления: Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки; Молекулна медицина – двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания; Дигитализация, иновации и индустрия; Водород и горивни клетки.

В Тракийски университет ще бъде създаден Офис за технологичен трансфер (ОТТ) с мисия да подпомага прехвърлянето на създадени от университета знания, научни резултати и открития в нови продукти, процеси и услуги за обществено ползване.

Предвижда се водещите научни групи, които ще бъдат финансирани по проекта, да работят върху следните теми:

Научна група „Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки“ - Автентичност на храни; Зоонози - проучване и доказване на нови зоонозни характеристики при домашни любимци, селскостопански животни и хора в България; Ефекти на стресови фактори върху производителността на млекодайни крави - влиянието на топлинния стрес върху някои физиологични параметри, млечната продуктивност на крави и качеството на полученото мляко; Аквапоника - разработване на нови устойчиви технологии за съвместно производство на риба и растителни храни; Биоактивни съединения от лечебни и етерично-маслени растения; Актуални проблеми в конфликта между селското стопанство и дивата природа. Ще се разработят бързи скрининг методи за верифициране на месни и млечни продукти от търговската мрежа; изследване на влиянието на екзогенни ензими, добавени в храната за хидробионти; изследване на възможностите за влагането на лечебни и етерично-маслени растения и биологично активни вещества от растителен произход във функционални храни; селектиране на микробни култури от млечнокисели бактерии с висок биотехнологичен и пробиотичен потенциал с цел създаване на нови функционални млечни и хлебни продукти; изследване на актуалните проблеми при конфликта, възникващ между аграрното производство и дивите животни. Целта е да се разкрият и формулират причините за конфликтите между фермите за селскостопански животни и дивите животни, обитаващи региона около фермите, като се посочат пътища за смекчаване или разрешаване на тези конфликти.

Научна група „Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания“: Предиктивна и превантивна молекулна медицина при социално значими и редки заболявания; Био-нано-технологии за здраве и благополучие; Синтетичните и природните антиоксиданти и техните вторични метаболити върху личния здравен статус. Протеинови, полимерни липидни и хибридни наночастици ще бъдат изследвани за потенциална употреба като системи за доставяне на лекарства и като изкуствени носители на кислород в кръвообращението. Ще бъдат изследвани и физикохимични, биофизични и биологични процеси, протичащи върху голи твърди повърхности и върху твърди повърхности, модифицирани с молекули и/или наночастици. Ще бъдат проведени изследвания върху нови синтетични или естествени молекули или биоекстракти, повлияващи здравословния статус.

Научна група „Дигитализация, иновации и индустрия“: Получаване, обработка и анализ на данни в образователното пространство и разработване на концептуални модели на виртуализация на образованието в термините на парадигмата Internet of Things (IoT) за изучаване и прилагане на новаторски подходи при електронното и дистанционно обучение; Дигитализация на обекти от областта на културното наследство, аграрните науки, медицински, ветеринарномедицински, технически и природни науки; разработване и изследване на измервателни устройства с използване на безжични сензорни мрежи в областите на хранителните технологии, екологията, транспорта, анализ на текстилни тъкани и дизайн на тъкани и облекла. Ще се създадат и изследват модули за електронно и дистанционно обучение, подкрепени с разработените хардуерни и софтуерни технически средства. Получените резултати ще бъдат приложени в автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

Научна група „Водород и горивни клетки“: разработване на протон проводящи керамични клетки – от материали до системи - които работят в режим на електролиза и горивна клетка, в т.ч. в обратим режим, при по-ниски температури (500-700°C); планира се създаване на технологична лаборатория за изработване на полуклетки (за изследване на проводимостта на материали и компоненти) и на малки цели клетки (тип копче), изграждане на лаборатория за електрохимично тестване, анализ на проводимостта на протон проводящи керамики, обучение на нов изследователски състав; създаване на експертна научноприложна група за разработване на модел на хибридна система „горивна клетка/батерия“ за ретрофит в тежкотоварни транспортни средства, която да прерасне в Експертен център по въвеждане на водородната електромобилност в България, в т.ч. и със собствено производство.

Международното сътрудничество с учени, научни центрове и бизнес компании е необходимо условие за устойчивото развитие на Тракийския университет. Основните цели на такова сътрудничество са съвместни изследвания от взаимен интерес и повишаване на научната експертиза на учените от Тракийския университет. 70% от средствата по това направление ще бъдат използвани за финансово подпомагане на учени, които работят в стратегическите научни области на университета, но не са част от научните групи, посочени в Стратегията. С останалите средства ще се финансират учени, работещи в други научни направления.

Финансирането ще се използва за:

  • Краткосрочни работни посещения на учени от университета в организации или фирми в чужбина и чуждестранни учени/експерти във висшето училище за осъществяване на сътрудничество;
  • Краткосрочни специализации на изследователи в чужбина;
  • Участие на учените от университета в конференции, школи, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област);
  • Организиране на научни конференции, семинари, школи и др.
  • Учените от университета ще могат да участват с индивидуални или колективни проектни предложения за съответните дейности, които ще бъдат разглеждани и утвърждавани от Управителния комитет на проекта. По този начин от една страна ще бъде постигнат ефективен и прозрачен контрол върху оптимално разпределение на финансовия ресурс за реализацията на висококачествени научни изследвания, а от друга страна ще се разшири обхватът на научните изследвания в университета и ще се стимулира научната дейност на по-широк кръг от учени.

Информация за проекта е публикувана на адрес: https://trakia-uni.bg/bg/proektna-deynost/natsionalni-nauchni-proekti/

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.