Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕЗ 2018 г.

Набира оферти за периодична доставка на офис принадлежности за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Набира оферти във връзка със сключване на договор за наем на сграда/сграден фонд с възможност за обособяване на 100 работни места.

Набира оферти за предоставяне на услуги, свързани с организиране на събития и мероприятия по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ 2018 Г.

Осигуряване на рекламни и информационни материали за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“ с 3(три)обособени позиции.

Оценка на изпълнението, ефективността и ефикасността на партньорството по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и приноса ѝ за постигане целите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, като част от изпълнението на Плана за оценка на ОП НОИР.

 

 


 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.