Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

BG05SFPR001-1.004 Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Проведено на 3 февруари 2023 г. обществено обсъждане на проект на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ и обучение на потенциални бенефициенти относно режим на минимална помощ

 

Обществено обсъждане на Методология и критерии за подбор на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ (срок до 10.02.2023 г. вкл.)

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“